Oferta

Infrastruktura

            Nasza placówka to Przedszkole Niepubliczne położone w Przecławiu, w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej, wśród nowoczesnego osiedla.
Ta nowocześnie urządzona placówka o bardzo wysokim standardzie została wybudowana na potrzeby najmłodszych mieszkańców Przecławia, Kołbaskowa, Szczecina i okolic.
Budynek o powierzchni użytkowej 1000 m składa się z parteru i piętra z bezpiecznym przystosowanym dla dzieci wejściem do placówki, miejscami parkingowymi i ogrodem.  Przedszkole nasze spełnia wszystkie wymogi postawione przez Unię Europejską gwarantujące warunki bezpieczne i higieniczne dla dzieci:

Przedszkole posiada:

            Na wszystkie przedmioty znajdujące się na terenie placówki i ogrodu posiadamy atesty oraz certyfikaty.

Zasady organizacji i funkcjonowania przedszkola:

Godziny otwarcia
Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku, przez cały rok kalendarzowy w godzinach 7:00 do 17:00 z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. W Wigilię i Sylwestra przedszkole  czynne jest w godzinach 7:00 do 14:00.
Coroczny termin przerw w pracy placówki ustala dyrektor przedszkola po konsultacji z TWP.

Liczebność dzieci w grupie
W trosce o zapewnienie odpowiedniej jakości opieki oraz indywidualnego podejścia wychowawców do każdego z naszych podopiecznych, zapewniamy małą liczebność grup wiekowych: 15-20 dzieci.
Każda z grup prowadzona jest przez nauczyciela wychowawcę, który jest z dziećmi 8 godzin dziennie oraz nauczycieli wspierających: lingwistę i logopedę. Ponadto nauczycielkom pomagają ciocie na etacie pomocy z obowiązkami woźnej.
W naszym przedszkolu jest pięć grup:

Posiłki
Zapewniamy odpowiednio zbilansowane posiłki zawierające najwyższej wartości odżywcze i energetyczne. Dbamy o różnorodność dań, ich świeżość i właściwe przygotowanie. Biorąc pod uwagę fakt, iż dzieci w wieku przedszkolnym są w okresie intensywnego wzrostu i rozwoju dbamy o prawidłowe żywienie naszych podopiecznych. Uwzględniamy również indywidualne potrzeby żywieniowe dzieci.
Nasze kuchnie wyposażone są w sprzęt gastronomiczny, umożliwiający bezpieczne i wartościowe przygotowanie smacznych posiłków. Personel kuchenny dba o różnorodność dań i zapewnia odpowiednio dobraną dietę.

Zapewniamy cztery posiłki:

            Rodzice codziennie mają wgląd do aktualnego jadłospisu.
W czasie posiłków nasi podopieczni mogą jeść ile chcą, ponieważ nie limitujemy posiłków. Wychowawcy zachęcają dzieci do kosztowania nowych dań, ale nie zmuszają ich do jedzenia.
W czasie wspólnie spędzonych chwil przy stole dbamy o przekazywanie i utrwalanie zasad dobrego zachowania i umiejętności posługiwania się sztućcami.

Wypoczynek

Po obiedzie, we wszystkich grupach, prowadzone są zajęcia wyciszające, a w grupie 2 i 3-latków dzieci korzystają ze sjesty poobiedniej z możliwością snu. To czas relaksu przy łagodnej muzyce, słuchanie bajek i opowiadań do poduszki. To czas bajko- i muzykoterapii. Sjesta poobiednia to nie tradycyjne leżakowanie. Jeśli dziecko nie ma ochoty na spanie, to nie śpi, przegląda wtedy książki, słucha opowiadań bądź spokojnej muzyki i odpoczywa.

Program i metody nauczania

Wiemy, jak ważna jest dla dzieci edukacja. Dlatego jednym z naszych priorytetów jest zapewnienie jak najlepszych warunków do tego, aby nasi podopieczni mogli się prawidłowo rozwijać.

            Przedszkole ?Wyspa Malucha?działalność swą opiera na podstawie programowej MENiS. Realizujemy program wychowania przedszkolnego wspomagający rozwój aktywności twórczej "Dobry start przedszkolaka" Moniki Rościszewskiej-Woźniak.

W pracy dydaktyczno-wychowawczej wykorzystujemy tradycyjne i nowatorskie metody oraz formy pracy pedagogicznej:

Edyta Gruszczyk-Kolczyńska i Ewa Zielińska to autorki koncepcji ,,Dziecięca matematyka" której celem jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci, zwłaszcza w zakresie kształtowania pojęć matematycznych. Okres przedszkolny to czas otwierania się ciekawskich, dziecięcych oczu na świat, czas poznawania i doświadczania. To także okres wielkich możliwości, które wymagają odpowiedniej stymulacji i bodźców potrzebnych do kształtowania czynności umysłowych.
W edukacji matematycznej ważne jest aby mieć świadomość tego w jaki sposób dzieci w wieku przedszkolnym uczą się. Nie należy kształtować pojęć matematycznych przy pomocy słów, poprzez wyjaśnianie czy opowiadanie. Najważniejsze w edukacji matematycznej są osobiste doświadczenia. Stanowią one budulec, z którego dziecko tworzy pojęcia i umiejętności, rozwija myślenie, hartuje dziecięcą odporność. W trakcie tych doświadczeń dziecko powinno mówić, to znaczy słownie określać swoje spostrzeżenia, sens wykonywanych czynności i przewidywane skutki. Mówienie o wykonywanych czynnościach sprzyja koncentracji uwagi i pomaga dziecku dostrzec to co ważne.
Treści kształcenia podzielone są na 14 bloków tematycznych:

            Zapisywanie czynności matematycznych w sposób dostępny dla sześciolatków. W każdym bloku treści kształcenia są ułożone w porządku rozwojowym.
Korzyści ze stosowania tej metody:

            Ćwiczenia Ruchu Rozwijającego są okazją do:

            Dzięki metodzie Ruchu Rozwijającego dziecko:

            Kinezjologia Edukacyjna uczy i pokazuje w praktyce możliwości wykorzystania naturalnego ruchu fizycznego do organizowania pracy mózgu i            ciała w celu samostrukturalizującego uczenia się (doświadczenia) i twórczej        samoregulacji jednostki.

            Psychologowie po wielu latach badań doszli do wniosku, że aby dzieci    odniosły sukces w szkole i dorosłym życiu powinny we wczesnych latach        swojego dzieciństwa rozwinąć trzy kluczowe umiejętności: samoregulacji,             poznawcze, komunikatywne.
UMIEJĘTNOŚĆ SAMOREGULACJI ? dziecko   uczy się umiejętności tworzenia i realizacji planów oraz niezbędnych zachowań:

            Dzięki ukształtowaniu takich zachowań dziecko nabywa zdolność kierowania     własnymi myślami w sposób świadomy, celowy i zaplanowany po to, aby           przejść do       trudniejszych zadań. Dziecko z rozwiniętą samoregulacją potrafi             uczyć się ?na żądanie?:

            UMIEJĘTNOŚCI POZNAWCZE - to rozwój intelektualny i kreatywny.             Program "Klucz do uczenia się" rozwija u dziecka wszystkie rodzaje      inteligencji:

            Oprócz wymienionych obszarów rozwoju intelektualnego program koncentruje   się również na rozwoju kreatywności, czyli umiejętności znajdowania         oryginalnych rozwiązań problemów.
UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKATYWNE - to nabywanie przez dziecko umiejętności rozumienia innych i bycia zrozumiałym. Służy temu:

            Program Klucz do uczenia się to jedyny w Polsce program, który w ramach         wychowania przedszkolnego rozwija te kluczowe umiejętności.

Wiek przedszkolny to okres zabawy i nauki przez zabawę. W tym okresie następuje silny rozwój w sferze intelektualnej (wyobraźnia, dążenie do abstrakcyjnego myślenia, rozwój komunikacji), moralnej (przestrzeganie reguł, wyznaczanie sobie reguł, poczucie sprawstwa) i emocjonalnej (spontaniczność, realizacja potrzeb i pragnień, komunikowanie uczuć oraz czerpanie przyjemności poprzez zabawę symboliczną). Dziecko również wchodzi w okres uspołecznienia: zaczyna wchodzić w role, uczy się współpracy z innymi, rozwiązywania konfliktów. Uczestnictwo w Warsztatach Twórczego Myślenia umożliwia dzieciom ten wszechstronny rozwój i nabywanie umiejętności charakterystycznych dla jego wieku. Zapobiega również zagrożeniom charakterystycznym dla okresu przedszkolnego: sztywnemu odgrywaniu ról i rywalizacji. Warsztaty przygotowują dzieci do sprostania późniejszym wymaganiom dociekliwości, przedsiębiorczości, niezależności w ocenach i sądach, innowacyjności oraz umiejętności pracy w grupie.

            Dążymy do integracji metod edukacyjnych wokół zabawy i działań ruchowych   podstawowych form aktywności dzieci w wieku przedszkolnym.

Język angielski
Zajęcia języka angielskiego w naszym przedszkolu mają formę zabawy, dzięki czemu nauka staje się przyjemnością. Dzieci odgrywają krótkie scenki, w których ćwiczą poznawane słownictwo i struktury językowe. Podczas ćwiczeń wykorzystywane są rekwizyty i formy plastyczne.
Spotkania prowadzone są przez wykwalifikowanego lektora w oparciu o autorski program nauczania, zgodny z ministerialną podstawą programową. Lektor języka angielskiego współpracuje z native speaker'em, który cyklicznie prowadzi spotkania dla najstarszych grup (4 i 5-latków) wdrażając dzieci do kontaktu z ?żywym? językiem stosowanym w codziennych sytuacjach. Dzieci mają możliwość ?zanurzenia? się w języku obcym, co jest najlepszą formą obcowania i przyswajania języka.
Dzieci podczas odgrywania scenek przyswajają słowa i zwroty potrzebne w życiu codziennym, rodzinnym i towarzyskim. Uczą się prosić, dziękować, nazywać, opisywać przedmioty w najbliższym otoczeniu, wyrażać uczucia i potrzeby. Nauka odbywa się poprzez naukę wierszyków, piosenek, wyliczanek, zabawy ruchowe, plastyczne, manualne, muzyczne oraz dramę. Dzieci prezentują swoje umiejętności w specjalnie przygotowanych przedstawieniach, których tematyka dotyczy ważnego święta. Po czterech latach zabawy z językiem angielskim dziecko potrafi się przedstawić, powiedzieć, gdzie mieszka, co preferuje, czego nie lubi, potrafi opisać otaczający go świat (ludzi, zwierzęta, rośliny i przedmioty) i opisać swój stosunek do niego.
Nasi  lektorzy  kładą również szczególny nacisk na zindywidualizowany tryb nauki
i obserwację postępów dzieci.
W Przedszkolu ?Wyspa malucha? prowadzimy również nowatorskie formy pracy z językiem angielskim: ?Warsztaty teatralne z elementami języka angielskiego?, ?Warsztaty plastyczne z elementami języka angielskiego? i ?Warsztaty kulinarne z elementami języka angielskiego?.
?Warsztaty teatralne z elementami języka angielskiego?:
Dzieci obcujące z teatrem rozwijają w sobie wrażliwość na innych ludzi, są świadome możliwości swojego ciała, głosu, nabierają odwagi i pewności siebie. Są twórcze, kreatywne. Rozwijając indywidualność, jednocześnie uczą się bycia w grupie, pracy zespołowej. Na zajęciach dzieci uczą się właściwej dykcji, prezentacji scenicznej i nabywają umiejętności recytatorskich oraz przygotowują przedstawienia okolicznościowe.
?Warsztaty plastyczne z elementami języka angielskiego?:
Poprzez zabawę ze sztuką wprowadzane zostają słownictwo oraz zwroty angielskie. Warsztaty te mają na celu uwrażliwić młodego artystę na podstawowe malarskie środki wyrazu, takie jak kolor, forma, faktura, kompozycja. W swobodzie twórczego działania dzieci odkryją, że udana praca plastyczna to taka, przy której powstaniu wszyscy czerpią satysfakcję ze wspólnej zabawy.
?Warsztaty kulinarne z elementami języka angielskiego?:
Dzieci dużo chętniej i łatwiej uczą się poprzez działanie: ?Powiedz mi a zapomnę, pokaż a zapamiętam, pozwól zrobić a zrozumiem? (Konfucjusz). Jak lepiej nauczyć się zwrotów i słówek dotyczących np. jedzenia , jak nie podczas gotowania. A dobrych manier... przy degustacji. I to wszystko po angielsku. A ile jeszcze przed nami?!!!

Oferta w ramach czesnego
W ramach czesnego w naszym przedszkolu dzieci uczestniczą w :

 Nauka płynnego i zrozumiałego dla innych wypowiadania się na dany temat , nauka logicznego myślenia oraz kształtowanie pozytywnych postaw i wartości,
Wykorzystanie metod I. Majchrzak, L. Wygotskiego, M Bogdanowicz,
C. Freineta,
- edukacja przyrodnicza - sadzenie i pielęgnacja roślin, gromadzenie okazów przyrodniczych, eksperymenty z wykorzystaniem naturalnych materiałów przyrodniczych, budzenie świadomości ekologicznej, tworzenie mini laboratoriów, obserwowanie zmian w przyrodzie,
- pedagogika zabawy - zabawy z wykorzystaniem muzyki, tańca, śpiewu, gestu, ułatwiające wzajemne poznanie i integrujące grupę, ćwiczące współdziałanie, wprowadzające odprężenie i relaks, rozwijające wyobraźnię oraz ćwiczące zręczność i sprawność manualną,(jw.),

 (w tym warsztaty teatralne, plastyczne i kulinarne z językiem)  - dynamiczne, urozmaicone zajęcia polegające na wspólnym śpiewaniu piosenek, powtarzaniu wierszyków, odgrywaniu scenek, uczestniczeniu w grach i zabawach ruchowych oraz wiele innych; na zajęciach lektor kładzie nacisk na naukę mówienia i rozumienia ze słuchu,

Muzykoterapia jest swoistą metodą terapeutyczną. Jest to metoda postępowania wielostronnie wykorzystująca wieloraki wpływ muzyki na psychosomatyczny ustrój człowieka. Poprzez różne elementy i rodzaje, zróżnicowane formy odbierania i uprawiania, muzyka wywiera leczniczy wpływ zarówno na dzieci, jak i osoby dorosłe.

i logopedy.

Ostatni tydzień sierpnia jest również przeznaczony dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną na ?Wyspie malucha?. Jest to czas spotkań adaptacyjnych mających na celu bezstresowe rozstanie z  rodzicami od nowego roku szkolnego.
Oferta dodatkowa
Przedszkole proponuje szeroką ofertę zajęć dodatkowych, aby jak najlepiej rozwijać twórczą aktywność  dzieci, prowadzonych przez profesjonalnych instruktorów.

Zajęcia dodatkowe (w ramach czesnego):
- zajęcia rytmiczno -muzyczne z akompaniatorem i choreografem (2x w tygodniu)
- gimnastyka korekcyjna (2x w tygodniu)
- język angielski (codziennie)
- zajęcia logopedyczne (codziennie)
- zajęcia komputerowe (2x w tygodniu)
- warsztaty teatralne (1x w tygodniu)

- warsztaty kulinarne (1x w tygodniu)
- warsztaty plastyczne (1x w tygodniu)
- religia (grupa 5-latków) - na życzenie rodzica
- opieka lekarska


W swoim pakiecie oferujemy także zajęcia dodatkowo płatne:

Imprezy organizowane w ciągu roku
W przedszkolu ?Wyspa Malucha? organizować będziemy wiele imprez i zabaw okolicznościowych dla naszych dzieci: