Kadra

Kadra pedagogiczna. Patronat uczelni wyższej - Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie. Wolontariat.

Kadrę pedagogiczną tworzy zespół młodych, wykształconych i kreatywnych nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami pedagogicznymi z zakresu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, dbających o ciepłą i przyjazną atmosferę. Pedagodzy naszego przedszkola pracują z sercem, niezwykłą pasją i zaangażowaniem. Wspomagają i ukierunkowują rozwój dzieci mając na uwadze ich wrodzone predyspozycje i zdolności.

Zajęcia odbywają się w optymalnych ilościowo grupach w celu lepszego poznania dziecka przez nauczyciela, co umożliwia indywidualne podejście do każdego z nich.

Nasi nauczyciele:

 • Stosują nowoczesne, aktywne metody nauczania motywujące i aktywizujące dzieci do działania w zakresie poszczególnych sfer rozwojowych. Wprowadzają do swojej praktyki pedagogicznej programy innowacyjne, autorskie, które wzbogacają realizacje podstawy programowej.
 • Prawidłowo i ciekawie planują i realizują założenia programowe.Stosowane metody pracy z dziećmi pozwalają na osiąganie zaplanowanych celów.
 • Projektują różnorodne sytuacje edukacyjne, bogate w treści i sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi dziecka, jego zainteresowań, wykazywanych zdolności.
 • Wykazuj pełne zaangażowanie. Są refleksyjni, twórczy i kreatywni, co sprzyja rozwijaniu u dzieci ich potencjalnych możliwości oraz rozbudzaniu ciekawości poznawczej.
 • Systematycznie monitorują postępy rozwojowe swoich wychowanków oraz rzetelnie przekazuj informacje o nich rodzicom dzieci.

 

Pomoce nauczycieli to sympatyczne, ciepłe i kochające panie, które lubią pracę z dziećmi.

Wolontariusze – to studenci WSH TWP w Szczecinie studiujący na specjalności pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna odbywający praktykę pedagogiczną zgodnie z obowiązującymi przepisami MNISW.

Kadrę pedagogiczną wspierają specjaliści: dyrektor przedszkola, logopeda, lingwista, psycholog, a także profesjonalni instruktorzy zajęć.

Logopeda – prowadzi bieżące obserwacje dzieci, prowadzi zajęcia dydaktyczne usprawniające narząd mowy, prawidłowy oddech, itp. dla całej grupy lub w małych podgrupach „Wesoła gimnastyka buzi i języka”, organizuje indywidualną terapię logopedyczną, podczas, której prowadzi zabawy i ćwiczenia wspierające prawidłowy rozwój mowy dziecka.

Lingwista (filolog angielski) – prowadzi zajęcia językowe w przedszkolu w poszczególnych grupach w wymiarze zgodnym z możliwościami dzieci oraz programem językowym prowadzonym w placówce, zatwierdzonym przez Radę Pedagogiczną i zaopiniowanym przez metodyka.

Psycholog – obserwuje dzieci w grupie, współpracuje i wspiera nauczycieli i rodziców, udzielając im wskazówek i porad. Opracowuje program warsztatów psychologicznych dla dzieci, uczących dobrej komunikacji i twórczego mylenia. Prowadzi spotkania warsztatowe dla nauczycieli i dla zainteresowanych rodziców.

Nad wszystkim nadzór sprawuje Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie jako organ założycielski oraz prowadzący, który dba o zgodność realizowanych przez przedszkole celów z założeniami Statutu Przedszkola i Statutu Towarzystwa, a także wysoką jakość usług oświatowych świadczonych przez nasz placówkę.

Pani Joanna Macuk - dyrektor Przedszkola i Żłobka "Wyspa Malucha"

Pani Asia Macuk to dyrektor naszego przedszkola i żłobka. Jest ona nauczycielem mianowanym z wieloletnim stażem pedagogicznym oraz doświadczeniem w pracy z dziećmi na różnych poziomach wiekowych ( przez wiele lat pracowała jako nauczyciel wychowania przedszkolnego i języka angielskiego w przedszkolach i młodszych klasach szkoły podstawowej). Pani Asia ukończyła 5-letnie studia magisterskie, kierunek „Nauczanie Początkowe”, na Uniwersytecie Szczecińskim oraz studia podyplomowe „Pedagogika wczesnoszkolna z przedszkolną” (Uniwersytet Szczeciński), „Pedagogika elementarna” (US), „Zarządzanie Oświatą” (WSH TWP w Szczecinie), „Diagnoza i Terapia Pedagogiczna” na WSH TWP w Szczecinie.

Ukończyła wiele kursów dokształcających, w tym:

 • Kurs Pedagogiki Zabawy „KLANZA” (I stopień); „Dlaczego karanie bywa nieskuteczne, a nagroda nie przynosi oczekiwanych rezultatów?” – prof. E. Gruszczyk-Kolczyska;
 • Warsztaty – „Edukacja matematyczna dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym” cz. I i II wg koncepcji prof. E. Gruszczyk-Kolczyskiej;
 • „Kształtowanie u dzieci zdolności do skupiania uwagi, wiadomego zapamiętywania i odtwarzania” wg koncepcji prof. E. Gruszczyk-Kolczyskiej;
 • Warsztaty metodyczne „Uwarunkowania i efektywność zintegrowanego kształcenia wczesnoszkolnego”, „Jeszcze nie w szkole. Wyrabianie gotowości szkolnej” (WSiP);
 • „Jak pracować z dzieckiem z ryzyka dysleksji w szkole i przedszkolu?” – program Szczecińskiego Oddziału PTD;
 • „Budowanie wewnętrznego systemu mierzenia jakości pracy przedszkola”;
 • „Skrzynia pełna różności” – pomysły do pracy z dziećmi? „Pedagogika Zabawy „Klanza””;
 • „Muzykoterapia” – pomoc w edukacji i rozwiązywaniu dziecięcych problemów;
 • Warsztaty muzyczne „Podróże dalekie i bliskie”;
 • „Techniki plastyczne w pracy z dziećmi” -kurs doskonalenia zawodowego nauczycieli
 • „Metody aktywizujące w działalności muzycznej i estetycznej dziecka w wieku przedszkolnym”; Kurs wychowawców kolonii; Kurs Pierwszej Pomocy.

Biegle włada językiem angielskim w mowie i piśmie (dyplom FCE).
Interesuje się sportem: narciarstwo, żeglarstwo (posiada patent żeglarski), muzyką (gra na flecie poprzecznym i prostym, trochę na gitarze i pianinie).

W swojej pracy z dziećmi kieruje się powiedzeniem Konfucjusza:
-Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem!

Pani Basia - wicedyrektor oraz nauczyciel wychowania przedszkolnego.

Pani Basia przyjęła funkcję wicedyrektora naszej placówki od stycznia 2019r.

Jest nauczycielem mianowanym. Posiada duże doświadczenie w pracy z dziećmi. W chwili obecnej wspiera wszystkie grupy w zależności od potrzeb, dzięki temu wzbogaca swój warsztat pracy oraz rozwija swoje umiejętności na każdym etapie rozwoju dziecka.

Ukończyła studia magisterskie Pedagogika Opiekuńcza i Resocjalizacyjna w WSH TWP w Szczecinie oraz studia podyplomowe Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna WSZ „Oeconomicus” w Szczecinie, Zarządzanie Oświatą w WSH TWP w Szczecinie.

Była uczestnikiem licznych szkoleń i kursów tj.:

 • „Odimienna metoda nauki czytania” autorstwa I. Majchrzak;
 • „Edukacja matematyczna” według koncepcji prof. dr hab. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej;
 • „Świat zmysłów” metoda integracji sensorycznej w wspomaganiu rozwoju dzieci;
 • „W krainie baśni i bajek”  rozwijanie wyobraźni i twórczości artystycznej;
 • „Jak rozwijać twórcze myślenie ucznia na każdym etapie edukacyjnym oraz kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej”;
 • „Znajomość psychologii dziecka 5-6letniego”;
 • „Metody, techniki relaksacji oraz elementy muzykoterapii”;
 • „Sekrety mózgu sześciolatka, czyli jak pomóc dziecku polubić naukę”;
 • „Zabawa bawi, uczy, wychowuje” według koncepcji W. Żaby – Żabińskiej.

W czasie wolnym interesuje się literaturą oraz wszystkim tym, co poszerza wiedzę na temat wychowania przedszkolnego..

Pani Karolina- nauczyciel wychowania przedszkolnego.

Ukończyła studia licencjackie na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna w Szczecińskiej Szkole Wyższej Collegium Balticum. Na tej samej uczelni ukończyła studia magisterskie, kierunek- Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Już na początku swojej przygody ze studiowaniem podjęła półroczny staż jako pomoc nauczyciela w Niepublicznym Przedszkolu „Niezapominajka” w Maszewie. Następnie pracowała jako wychowawca w Świetlicy Środowiskowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Kolejne ponad dwa lata pracowała na stanowisku opiekunka dziecięcą w Niepublicznej placówce w Szczecinie.

Uczestniczyła w wielu szkoleniach, kursach i warsztatach m.in.:

 • „Odimienna nauka czytania wg. dr. Ireny Majchrzak”
 • „Edukacja matematyczna dzieci” wg. koncepcji prof. Edyty Gruszczyk Kolczyńskiej
 • „Jak atrakcyjnie kształtować kulturę matematyczną ucznia?”
 • „Bajkoterapia” prowadzona przez Ośrodek Kształcenia Ustawicznego TWP OR w Szczecinie
 • „Sen żyrafy”- porozumienie bez przemocy w przedszkolu.
 • „Integracja sensoryczna dla nauczycieli i osób pracujących z dziećmi”
 • – „Metoda B. Strauss w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”
 • „Innowacyjność metody B. Strauss w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej cz. II”
 • „Jak budować poczucie własnej wartości u ucznia w każdym etapie edukacyjnym”

Pani Karolina uwielbia muzykę, czytanie książek, jazdę na rowerze oraz podróże.

Pan Krzysztof - nauczyciel języka angielskiego

Pan Krzysztof ukończył studia na kierunku Filologia angielska ze specjalizacją nauczycielską na Uniwersytecie Szczecińskim, w trakcie których odbywał praktyki w klasach 1-8.
Ukończył również studia na kierunku Pedagogika ze specjalizacją opiekuńczo-resocjalizacyjną. W ramach praktyk wspomagał nauczycieli w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapeutycznym.
Jest on byłym informatykiem, obecnie skupia się na pracy z dziećmi.

Pan Krzysztof ukończył przeróżne szkolenia zarówno językowe jak i metodyczne, takie jak:
-„Expert classroom management”
-„Speak properly! – advanced phonology for teachers”
-„Praca z uczniami przejawiającymi trudności – sposoby na odzyskanie kontroli nad grupą”
-„Zaburzenia o charakterze somatyzacyjnym u dzieci i młodzieży”
-Szkolenie z zakresu muzykoterapii

Interesuje się kulturą amerykańską, psychologią rozwojową oraz społeczną, terrarystyką, jest entuzjastą amerykańskiego jazzu oraz country z lat 70-90. Prywatnie prowadzi hodowlę owadów i zwierząt egzotycznych a także jest kolekcjonerem klocków LEGO.
Jest osobą empatyczną, pogodną, nadwyraz cierpliwą i troskliwą.

Pani Natalia - nauczyciel wychowania przedszkolnego.

Ukończyła studia licencjackie na kierunku Pedagogika wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej w Wyższej Szkole Humanistycznej, w trakcie których odbyła praktyki przygotowujące do zawodu w Naszym przedszkolu ( Wyspa Malucha) oraz Publicznym Przedszkolu nr 74 w Szczecinie. Ukończyła studia magisterskie Bezpieczeństwo Narodowe na Uniwersytecie Szczecińskim.

Pani Natalia uczestniczyła w wielu kursach i szkoleniach m.in.:

 • „Jak budować poczucie własnej wartości u ucznia na każdym etapie edukacyjnym”
 • „Jak rozwijać twórcze myślenie ucznia na każdym etapie edukacyjnym”
 • „Kształtowanie umiejętności miękkich u uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych”
 • „Sen Żyrafy- Porozumienie bez przemocy w przedszkolu”
 • „ECDL”- Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych
 • Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Szkolenie z zakresu BHP i PP

Interesuje się literaturą, sportem, oraz wszystkim tym, co poszerza wiedzę na temat wychowania przedszkolnego.

Pani Ania - nauczyciel języka angielskiego oraz wychowawca w grupie dwujęzycznej polsko-angielskiej.

Ukończyła studia licencjackie z zakresu filologii angielskiej o specjalności semantyka kognitywna i leksykalna na Uniwersytecie Szczecińskim a później uzyskała tytuł magistra filologii angielskiej ze specjalności psycholingwistyka na tejże uczelni. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego w Wyższej Szkole Humanistycznej w Szczecinie. Posiada stopień nauczyciela kontraktowego.

Przez kilka lat zajmowała stanowisko lektora języka angielskiego w renomowanych szkołach językowych w Szczecinie, pracując na różnych poziomach zaawansowania i stosując najkorzystniejsze metody nauczania. Nauczała zarówno dorosłych, młodzież i dzieci, zapewniając najmłodszym komfort nauki i zabawy. W Wyspie Malucha pracuje od 2017 roku.

Pani Ania brała udział w intensywnych szkoleniach językowych dla nauczycieli jako część programu rozwojowego, m.in. storytelling w nauczaniu języków obcych; warsztaty metodyczne – gry i zabawy na zajęciach języka angielskiego dla dzieci; co roku w sesjach konferencji Get Creative Now dla nauczycieli języka angielskiego; „Hello Spring” z energetycznymi propozycjami na wiosenne aktywności; „Spring and Easter activities with a WOW effect”, w licznych webinarach i spotkaniach online dla nauczycieli języka angielskiego. Należy do kilku grup zrzeszających pasjonatów nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III. Śledzi nowinki nauczycielskie na blogach, prenumeruje czasopisma branżowe i tworzy własne pomoce dydaktyczne.

Jest osobą dynamiczną, pogodną i pełną energii, jak również jest czujna, zapobiegliwa i troskliwa.

Pasjonuje się amerykańską kinematografią, literaturą europejską i południowoamerykańską XXI wieku oraz uwielbia snorkeling.

Prywatnie jest mamą dwójki dzieci – Wiktora i Stasia.

Pani Beata - nauczyciel wychowania przedszkolnego

Edukacja to jej pasja. Już kiedy była małym dzieckiem, wiedziała, że w przyszłości zostanie nauczycielem. Ukończyła studia licencjackie na kierunku Edukacja elementarna i integracyjna na Uniwersytecie Szczecińskim. Rozpoczęła pracę jako nauczyciel w naszym zaprzyjaźnionym przedszkolu – Strefie Malucha, jednocześnie kontynuując edukację w Wyższej Szkole Humanistycznej na kierunku pedagogika w specjalności – Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią korekcyjno – kompensacyjną otrzymując tytuł magistra. Następnie ukończyła studia podyplomowe z logopedii i terapii logopedycznej.

Nieustannie się rozwija i poszerza swoją wiedzę poprzez prenumerowanie czasopism dla nauczycieli, śledzenie licznych artykułów oraz blogów pedagogicznych, a także udział w wielu kursach, szkoleniach i warsztatach m.in.:

– Kurs I stopnia Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,

– Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania,

– Odimienna metoda nauki czytania dr. I. Majchrzak,

-Konstruowanie gier matematycznych dla dzieci wg koncepcji prof. dr hab. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej

– Edukacja matematyczna dzieci wg koncepcji prof. dr hab. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej,

– Matematyka interaktywna – gry i zabawy dla najmłodszych,

– Praktyczne wykorzystanie pedagogiki freblowskiej w edukacji przedszkolnej,

– Jak budować poczucie własnej wartości u ucznia na każdym etapie edukacyjnym,

– Jak rozwijać twórcze myślenie ucznia na każdym etapie edukacyjnym,

– Kształtowanie umiejętności miękkich u uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych,

– LOGOFIGLE- ćwiczenia logopedyczne stymulujące rozwój mowy dziecka,

– Terapia dyslalii – od teorii do praktyki.

Prywatnie mama Julii i Miłosza, uwielbia spędzać czas w gronie rodziny i przyjaciół. Kocha podróże i muzykę. Interesuje ją psychologia.

Pani Ewa - nauczyciel wychowania przedszkolnego.

Jest nauczycielem mianowanym. Pomimo magisterskiego tytułu z Ekonomii ukończyła podyplomowe studia na dwóch kierunkach pedagogicznych :

 • „Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna”
 • „Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza”

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, które zdobyła jako nauczyciel grup 5  i  6 letnich w Szkole Podstawowej nr 47 w Szczecinie. Pracowała także jako pedagog szkolny w SP53, oraz jako opiekunka dziecięca w Publicznym Żłobku w Przecławiu.

Była uczestnikiem wielu kursów i szkoleń , min:

 • „Nie tylko mamtematyczne zabawy dla świata ciekawych.”
 • „Praca z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych w tym praca z dzieckiem z zaburzeniami integracji sensorycznej”
 • „Fleksja i składnia nie musi być trudna! Gramatyka w wersji Marii Montessorii”
 • „Miejmy odwagę uczyć i wychowywać”
 • „Muzyczne zabawy z Orffem” 
 • „Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagii”
 • „Kurs dla kierownika wycieczek”
 • „Jak efektywnie współpracować z rodzicami?”
 • „ADHD – jak pomóc rodzicom i dziecku objawiającemu zespół nadpobudliwości”
 • „Muzykoterapia – pomoc w edukacji i rozwiązywania problemów dziecięcych problemów”
 • Szkolenie z zakresu BHP i PP

Pani Ola - nauczyciel wychowania przedszkolnego

Ukończyła studia licencjackie na kierunku „Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna”, a także studia magisterskie na kierunku „Turystyka i Rekreacja: Zdrowotne podstawy turystyki i rekreacji” na Uniwersytecie Szczecińskim . Obecnie kontynuuje naukę na studiach drugiego stopnia z „Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej” na Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie.

Pani Ola uczestniczyła w wielu kursach i szkoleniach m.in.:

 • Odimienna metoda nauki czytania dr I. Majchrzak
 • Metoda Dobrego Startu wg. koncepcji M. Bogdanowicz
 • Trener I stopnia z Sensoplastyki oraz Wstęp do Sensoplastyki
 • Wskazówki metodyczne i organizacyjne w realizacji nowej podstawy programowej wychowania – przedszkolnego, prof. E. Gruszczyk-Kolczyńska oraz E. Zielińska
 • Pedagogika zabawy-sposób na atrakcyjne zajęcia grupowe TWP Szczecin
 • Rozwijanie kreatywności u dzieci w wieku przedszkolnym, wyd. MAC
 • Jak rozwijać kompetencje społeczne dzieci w wieku przedszkolnym?, wyd. MAC
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wokół rozwoju dziecka”, Szczecin
 • 12. oraz 13. Forum Wychowania Przedszkolnego, Kraków/Wieliczka

  Interesuje się planem daltońskim, bajkoterapią, podróżami oraz amatorsko fotografią.

Pani Marzena - opiekun dziecięcy w żłobku

Od 11 lat pracownik Wyspy Malucha. Swoją przygodę z naszym przedszkolem rozpoczęła jako pracownik administracyjny, jednak miłość do dzieci oraz szeroka kreatywność spowodowały, że 5 lat temu rozpoczęła pracę jako opiekun w najmłodszej grupie żłobkowej. Pani Marzena jest uśmiechniętą, ciepłą osobą, mocno zaangażowaną w życie placówki, ciągle rozwijającą swoją kreatywną duszę poprzez udział w różnych warsztatach i kursach.

Kursy :

 • Beti Strauss – zabawa z muzyką
 • Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy oraz BHP
 • ADHA – dziecko z zespołem nadpobudliwości
 • Zespół Aspergera
 • Adaptacja i lęk separacyjny
 • Jesienne zabawy ruchowe i plastyczne

Pani Ania - opiekun dziecięcy w żłobku

Pani Ania ukończyła studia magisterskie ,,Stosunki międzynarodowe” oraz ,,Politologia”  na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Kurs na opiekuna dziecięcego odbyła w Wyższej Szkole Humanistycznej. Praktykę zdobyła w Publicznym Żłobku ,,Uszatek” w Szczecinie. Pracowała także jako opiekun dziecięcy w Publicznym Żłobku w Przecławiu.

Pani Ania jest osobą uśmiechniętą i empatyczną. W wolnym czasie lubi podróżować oraz spędzać czas z rodziną.

Pani Małgorzata - opiekun dziecięcy w żłobku

Pani Małgorzata studiowała Filologię Polską, jednak zamiast kariery polonistki wybrała wizaż, który z pasji stał się zawodem na wiele długich lat.

Posiada status i doświadczenie w prowadzeniu rodziny zastępczej. Ukończyła kursy przygotowujące do pracy wychowawczej z dziećmi przejawiającymi zaburzenia zachowania i trudności w funkcjonowaniu społecznym oraz pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

Posiada wiedzę z zakresu wczesnej diagnostyki i rozpoznawania zaburzeń rozwojowych oraz wiedzę z zakresu kompensowania opóźnień rozwojowych.

Prywatnie mama Bazylka, przedszkolaka z grupy Żyraf.

Pasjonuje ją joga jako ośmiostopniowa ścieżka rozwoju, literatura i przyroda.

W pracy z dziećmi wykorzystuje Metodę Krakowską – Symultaniczno-Sekwencyjną Naukę Czytania, która przygotowuje dzieci do samodzielnego czytania już w wieku przedszkolnym. Stosuje ćwiczenia uważności i techniki relaksacyjne oraz medytacje metodą małej żabki Eline Snel.

Finalistka zeszłorocznej edycji konkursu „Piórko” marzy, by jej bajki dla dzieci w końcu trafiły na księgarską półkę.

Pani Agnieszka - opiekun dziecięcy, pielęgniarka-położna.

Ukończyła Zespół Szkół Medycznych i Pracowników Służb Społecznych w Szczecinie gdzie uzyskała tytuł położnej. Przez kilka lat pracowała w szpitalu miedzy innymi na oddziale dziecięcym.

Pani Agnieszka była uczestnikiem licznych kursów i szkoleń m.in.:

 • kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku
 • szkolenie z mediacji czyli rozmowy z rodzicami ,powstrzymywanie agresji , metody i techniki
 • uczestnictwo w kursie z zakresu podstawowych zabiegów ratujących życie z elementami pierwszej pomocy
 • udział w warsztatach Jak rozpoznać przemoc wobec dziecka ?
 • ukończenie kursu :Zespół Aspargera -co rodzic ,nauczyciel powinien wiedzieć
 • ukończenie kursu :Terapia śmiechem w pracy z dziećmi na przykładzie klauningu
 • udział w warsztatach metodycznych (Metody integracyjne w pracy z dziećmi – wprowadzenie do pedagogiki zabawy.)