Kadra

Kadra pedagogiczna. Patronat uczelni wyższej - Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie. Wolontariat.

Kadrę pedagogiczną tworzy zespół młodych, wykształconych i kreatywnych nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami pedagogicznymi z zakresu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, dbających o ciepłą i przyjazną atmosferę. Pedagodzy naszego przedszkola pracują z sercem, niezwykłą pasją i zaangażowaniem. Wspomagają i ukierunkowują rozwój dzieci mając na uwadze ich wrodzone predyspozycje i zdolności.

Zajęcia odbywają się w optymalnych ilościowo grupach w celu lepszego poznania dziecka przez nauczyciela, co umożliwia indywidualne podejście do każdego z nich.

Nasi nauczyciele:

 • Stosują nowoczesne, aktywne metody nauczania motywujące i aktywizujące dzieci do działania w zakresie poszczególnych sfer rozwojowych. Wprowadzają do swojej praktyki pedagogicznej programy innowacyjne, autorskie, które wzbogacają realizacje podstawy programowej.
 • Prawidłowo i ciekawie planują i realizują założenia programowe.Stosowane metody pracy z dziećmi pozwalają na osiąganie zaplanowanych celów.
 • Projektują różnorodne sytuacje edukacyjne, bogate w treści i sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi dziecka, jego zainteresowań, wykazywanych zdolności.
 • Wykazuj pełne zaangażowanie. Są refleksyjni, twórczy i kreatywni, co sprzyja rozwijaniu u dzieci ich potencjalnych możliwości oraz rozbudzaniu ciekawości poznawczej.
 • Systematycznie monitorują postępy rozwojowe swoich wychowanków oraz rzetelnie przekazuj informacje o nich rodzicom dzieci.

 

Pomoce nauczycieli to sympatyczne, ciepłe i kochające panie, które lubią pracę z dziećmi.

Wolontariusze – to studenci WSH TWP w Szczecinie studiujący na specjalności pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna odbywający praktykę pedagogiczną zgodnie z obowiązującymi przepisami MNISW.

Kadrę pedagogiczną wspierają specjaliści: dyrektor przedszkola, logopeda, lingwista, psycholog, a także profesjonalni instruktorzy zajęć.

Logopeda – prowadzi bieżące obserwacje dzieci, prowadzi zajęcia dydaktyczne usprawniające narząd mowy, prawidłowy oddech, itp. dla całej grupy lub w małych podgrupach „Wesoła gimnastyka buzi i języka”, organizuje indywidualną terapię logopedyczną, podczas, której prowadzi zabawy i ćwiczenia wspierające prawidłowy rozwój mowy dziecka.

Lingwista (filolog angielski) – prowadzi zajęcia językowe w przedszkolu w poszczególnych grupach w wymiarze zgodnym z możliwościami dzieci oraz programem językowym prowadzonym w placówce, zatwierdzonym przez Radę Pedagogiczną i zaopiniowanym przez metodyka.

Psycholog – obserwuje dzieci w grupie, współpracuje i wspiera nauczycieli i rodziców, udzielając im wskazówek i porad. Opracowuje program warsztatów psychologicznych dla dzieci, uczących dobrej komunikacji i twórczego mylenia. Prowadzi spotkania warsztatowe dla nauczycieli i dla zainteresowanych rodziców.

Nad wszystkim nadzór sprawuje Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie jako organ założycielski oraz prowadzący, który dba o zgodność realizowanych przez przedszkole celów z założeniami Statutu Przedszkola i Statutu Towarzystwa, a także wysoką jakość usług oświatowych świadczonych przez nasz placówkę.

Pani Joanna Macuk - dyrektor Przedszkola i Żłobka "Wyspa Malucha"

Pani Asia Macuk to dyrektor naszego przedszkola i żłobka. Jest ona nauczycielem mianowanym z wieloletnim stażem pedagogicznym oraz doświadczeniem w pracy z dziećmi na różnych poziomach wiekowych ( przez wiele lat pracowała jako nauczyciel wychowania przedszkolnego i języka angielskiego w przedszkolach i młodszych klasach szkoły podstawowej). Pani Asia ukończyła 5-letnie studia magisterskie, kierunek „Nauczanie Początkowe”, na Uniwersytecie Szczecińskim oraz studia podyplomowe „Pedagogika wczesnoszkolna z przedszkolną” (Uniwersytet Szczeciński), „Pedagogika elementarna” (US), „Zarządzanie Oświatą” (WSH TWP w Szczecinie), „Diagnoza i Terapia Pedagogiczna” na WSH TWP w Szczecinie.

Ukończyła wiele kursów dokształcających, w tym:

 • Kurs Pedagogiki Zabawy „KLANZA” (I stopień); „Dlaczego karanie bywa nieskuteczne, a nagroda nie przynosi oczekiwanych rezultatów?” – prof. E. Gruszczyk-Kolczyska;
 • Warsztaty – „Edukacja matematyczna dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym” cz. I i II wg koncepcji prof. E. Gruszczyk-Kolczyskiej;
 • „Kształtowanie u dzieci zdolności do skupiania uwagi, wiadomego zapamiętywania i odtwarzania” wg koncepcji prof. E. Gruszczyk-Kolczyskiej;
 • Warsztaty metodyczne „Uwarunkowania i efektywność zintegrowanego kształcenia wczesnoszkolnego”, „Jeszcze nie w szkole. Wyrabianie gotowości szkolnej” (WSiP);
 • „Jak pracować z dzieckiem z ryzyka dysleksji w szkole i przedszkolu?” – program Szczecińskiego Oddziału PTD;
 • „Budowanie wewnętrznego systemu mierzenia jakości pracy przedszkola”;
 • „Skrzynia pełna różności” – pomysły do pracy z dziećmi? „Pedagogika Zabawy „Klanza””;
 • „Muzykoterapia” – pomoc w edukacji i rozwiązywaniu dziecięcych problemów;
 • Warsztaty muzyczne „Podróże dalekie i bliskie”;
 • „Techniki plastyczne w pracy z dziećmi” -kurs doskonalenia zawodowego nauczycieli
 • „Metody aktywizujące w działalności muzycznej i estetycznej dziecka w wieku przedszkolnym”; Kurs wychowawców kolonii; Kurs Pierwszej Pomocy.

Biegle włada językiem angielskim w mowie i piśmie (dyplom FCE).
Interesuje się sportem: narciarstwo, żeglarstwo (posiada patent żeglarski), muzyką (gra na flecie poprzecznym i prostym, trochę na gitarze i pianinie).

W swojej pracy z dziećmi kieruje się powiedzeniem Konfucjusza:
-Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem!

Pani Basia - wicedyrektor oraz nauczyciel wychowania przedszkolnego.

Pani Basia przyjęła funkcję wicedyrektora naszej placówki od stycznia 2019r.

Jest nauczycielem mianowanym. Posiada duże doświadczenie w pracy z dziećmi. W chwili obecnej wspiera wszystkie grupy w zależności od potrzeb, dzięki temu wzbogaca swój warsztat pracy oraz rozwija swoje umiejętności na każdym etapie rozwoju dziecka.

Ukończyła studia magisterskie Pedagogika Opiekuńcza i Resocjalizacyjna w WSH TWP w Szczecinie oraz studia podyplomowe Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna WSZ „Oeconomicus” w Szczecinie, Zarządzanie Oświatą w WSH TWP w Szczecinie.

Była uczestnikiem licznych szkoleń i kursów tj.:

 • „Odimienna metoda nauki czytania” autorstwa I. Majchrzak;
 • „Edukacja matematyczna” według koncepcji prof. dr hab. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej;
 • „Świat zmysłów” metoda integracji sensorycznej w wspomaganiu rozwoju dzieci;
 • „W krainie baśni i bajek”  rozwijanie wyobraźni i twórczości artystycznej;
 • „Jak rozwijać twórcze myślenie ucznia na każdym etapie edukacyjnym oraz kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej”;
 • „Znajomość psychologii dziecka 5-6letniego”;
 • „Metody, techniki relaksacji oraz elementy muzykoterapii”;
 • „Sekrety mózgu sześciolatka, czyli jak pomóc dziecku polubić naukę”;
 • „Zabawa bawi, uczy, wychowuje” według koncepcji W. Żaby – Żabińskiej.

W czasie wolnym interesuje się literaturą oraz wszystkim tym, co poszerza wiedzę na temat wychowania przedszkolnego..

Pani Karolina- nauczyciel wychowania przedszkolnego.

Ukończyła studia licencjackie na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna w Szczecińskiej Szkole Wyższej Collegium Balticum. Na tej samej uczelni ukończyła studia magisterskie, kierunek- Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Już na początku swojej przygody ze studiowaniem podjęła półroczny staż jako pomoc nauczyciela w Niepublicznym Przedszkolu „Niezapominajka” w Maszewie. Następnie pracowała jako wychowawca w Świetlicy Środowiskowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Kolejne ponad dwa lata pracowała na stanowisku opiekunka dziecięcą w Niepublicznej placówce w Szczecinie.

Uczestniczyła w wielu szkoleniach, kursach i warsztatach m.in.:

 • „Odimienna nauka czytania wg. dr. Ireny Majchrzak”
 • „Edukacja matematyczna dzieci” wg. koncepcji prof. Edyty Gruszczyk Kolczyńskiej
 • „Jak atrakcyjnie kształtować kulturę matematyczną ucznia?”
 • „Bajkoterapia” prowadzona przez Ośrodek Kształcenia Ustawicznego TWP OR w Szczecinie
 • „Sen żyrafy”- porozumienie bez przemocy w przedszkolu.
 • „Integracja sensoryczna dla nauczycieli i osób pracujących z dziećmi”
 • – „Metoda B. Strauss w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”
 • „Innowacyjność metody B. Strauss w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej cz. II”
 • „Jak budować poczucie własnej wartości u ucznia w każdym etapie edukacyjnym”

Pani Karolina uwielbia muzykę, czytanie książek, jazdę na rowerze oraz podróże.

Pani Asia - nauczyciel języka angielskiego oraz wychowawca w grupie dwujęzycznej polsko-angielskiej.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi . Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Szczecińskim o specjalności Pedagogika Wczesnoszkolna z przedszkolną jak również licencjackie w zakresie Filologii Angielskiej. Jest doświadczonym nauczycielem, jest z nami od początku naszej placówki. Pani Asia jest entuzjastką metod empirycznych poprzez doświadczanie , od lat jest certyfikowanym lektorem metody projektu Mother Goose Time Curriculum która wykorzystuje wszystkie sfery doświadczania oraz bazuje na dziedzinach tj. sztuka matematyka, relacje społeczne , wykorzystuje również dramę (przedstawienia dla dzieci w języku angielskim) .

Kursy dodatkowe ukończone przez nauczyciela:

 • Psychologia rozwojowa dziecka
 • Praca z dzieckiem zdolnym
 • Pedagogika Marii Montessori
 • Smyko-multisensoryka
 • porozumienie bez przemocy „Sen żyrafy”
 • Muzykoterapia – pomoc w edukacji i rozwiązywaniu problemów
 • Kurs Pedagogiki Zabawy „KLANZA”
 • Mother Goose Time curriculum
 • Tańce zabawy muzyczne w oparciu o metodę Batii Strauss
 • Get creative now – Konferencja dla nauczycieli angielskiego, Autumn winter 2019/2020
 • Storytelling dla najmłodszych

Pani Asia interesuje się kulturą Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, jest entuzjastką zlotów aut zabytkowych .

Pani Natalia - nauczyciel wychowania przedszkolnego.

Ukończyła studia licencjackie na kierunku Pedagogika wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej w Wyższej Szkole Humanistycznej, w trakcie których odbyła praktyki przygotowujące do zawodu w Naszym przedszkolu ( Wyspa Malucha) oraz Publicznym Przedszkolu nr 74 w Szczecinie. Ukończyła studia magisterskie Bezpieczeństwo Narodowe na Uniwersytecie Szczecińskim.

Pani Natalia uczestniczyła w wielu kursach i szkoleniach m.in.:

 • „Jak budować poczucie własnej wartości u ucznia na każdym etapie edukacyjnym”
 • „Jak rozwijać twórcze myślenie ucznia na każdym etapie edukacyjnym”
 • „Kształtowanie umiejętności miękkich u uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych”
 • „Sen Żyrafy- Porozumienie bez przemocy w przedszkolu”
 • „ECDL”- Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych
 • Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Szkolenie z zakresu BHP i PP

Interesuje się literaturą, sportem, oraz wszystkim tym, co poszerza wiedzę na temat wychowania przedszkolnego.

Pani Ania - nauczyciel języka angielskiego oraz wychowawca w grupie dwujęzycznej polsko-angielskiej.

Ukończyła studia licencjackie z zakresu filologii angielskiej o specjalności semantyka kognitywna i leksykalna na Uniwersytecie Szczecińskim a później uzyskała tytuł magistra filologii angielskiej ze specjalności psycholingwistyka na tejże uczelni. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego w Wyższej Szkole Humanistycznej w Szczecinie. Posiada stopień nauczyciela kontraktowego.

Przez kilka lat zajmowała stanowisko lektora języka angielskiego w renomowanych szkołach językowych w Szczecinie, pracując na różnych poziomach zaawansowania i stosując najkorzystniejsze metody nauczania. Nauczała zarówno dorosłych, młodzież i dzieci, zapewniając najmłodszym komfort nauki i zabawy. W Wyspie Malucha pracuje od 2017 roku.

Pani Ania brała udział w intensywnych szkoleniach językowych dla nauczycieli jako część programu rozwojowego, m.in. storytelling w nauczaniu języków obcych; warsztaty metodyczne – gry i zabawy na zajęciach języka angielskiego dla dzieci; co roku w sesjach konferencji Get Creative Now dla nauczycieli języka angielskiego; „Hello Spring” z energetycznymi propozycjami na wiosenne aktywności; „Spring and Easter activities with a WOW effect”, w licznych webinarach i spotkaniach online dla nauczycieli języka angielskiego. Należy do kilku grup zrzeszających pasjonatów nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III. Śledzi nowinki nauczycielskie na blogach, prenumeruje czasopisma branżowe i tworzy własne pomoce dydaktyczne.

Jest osobą dynamiczną, pogodną i pełną energii, jak również jest czujna, zapobiegliwa i troskliwa.

Pasjonuje się amerykańską kinematografią, literaturą europejską i południowoamerykańską XXI wieku oraz uwielbia snorkeling.

Prywatnie jest mamą dwójki dzieci – Wiktora i Stasia.

Pani Ewa - nauczyciel wychowania przedszkolnego.

Jest nauczycielem mianowanym. Pomimo magisterskiego tytułu z Ekonomii ukończyła podyplomowe studia na dwóch kierunkach pedagogicznych :

 • „Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna”
 • „Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza”

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, które zdobyła jako nauczyciel grup 5  i  6 letnich w Szkole Podstawowej nr 47 w Szczecinie. Pracowała także jako pedagog szkolny w SP53, oraz jako opiekunka dziecięca w Publicznym Żłobku w Przecławiu.

Była uczestnikiem wielu kursów i szkoleń , min:

 • „Nie tylko mamtematyczne zabawy dla świata ciekawych.”
 • „Praca z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych w tym praca z dzieckiem z zaburzeniami integracji sensorycznej”
 • „Fleksja i składnia nie musi być trudna! Gramatyka w wersji Marii Montessorii”
 • „Miejmy odwagę uczyć i wychowywać”
 • „Muzyczne zabawy z Orffem” 
 • „Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagii”
 • „Kurs dla kierownika wycieczek”
 • „Jak efektywnie współpracować z rodzicami?”
 • „ADHD – jak pomóc rodzicom i dziecku objawiającemu zespół nadpobudliwości”
 • „Muzykoterapia – pomoc w edukacji i rozwiązywania problemów dziecięcych problemów”
 • Szkolenie z zakresu BHP i PP

Pani Ola - nauczyciel wychowania przedszkolnego

Ukończyła studia licencjackie na kierunku „Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna”, a także studia magisterskie na kierunku „Turystyka i Rekreacja: Zdrowotne podstawy turystyki i rekreacji” na Uniwersytecie Szczecińskim . Obecnie kontynuuje naukę na studiach drugiego stopnia z „Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej” na Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie.

Pani Ola uczestniczyła w wielu kursach i szkoleniach m.in.:

 • Odimienna metoda nauki czytania dr I. Majchrzak
 • Metoda Dobrego Startu wg. koncepcji M. Bogdanowicz
 • Trener I stopnia z Sensoplastyki oraz Wstęp do Sensoplastyki
 • Wskazówki metodyczne i organizacyjne w realizacji nowej podstawy programowej wychowania – przedszkolnego, prof. E. Gruszczyk-Kolczyńska oraz E. Zielińska
 • Pedagogika zabawy-sposób na atrakcyjne zajęcia grupowe TWP Szczecin
 • Rozwijanie kreatywności u dzieci w wieku przedszkolnym, wyd. MAC
 • Jak rozwijać kompetencje społeczne dzieci w wieku przedszkolnym?, wyd. MAC
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wokół rozwoju dziecka”, Szczecin
 • 12. oraz 13. Forum Wychowania Przedszkolnego, Kraków/Wieliczka

  Interesuje się planem daltońskim, bajkoterapią, podróżami oraz amatorsko fotografią.

Pani Natalia - nauczyciel wychowania przedszkolnego.

Pani Natalia ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Szczecińskim Wydziału Humanistycznego „Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna” , jak również licencjackie w Wyższej Szkole Zawodowej Pielęgnacji Zdrowia i Urody w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Szczecinie, na kierunku ” Kosmetologia”. Obecnie jest w trakcie studiów podyplomowych „Integracja sensoryczna-diagnoza i terapia” organizowanych przez Wyższą Szkołę Humanistyczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.

Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała już w czasie studiów pedagogicznych, poprzez pomoc oraz nauczanie w innej placówce prywatnej w Szczecinie. Ukończyła Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przed medycznej oraz szkolenie z zakresu BHP i PP. Ponadto udziela się w Wolontariacie Szczecińskim, jest również stałym uczestnikiem biegów rzecz Szczecińskiego Hospicjum. 

Interesuje się literaturą, wszystkim tym, co poszerza wiedzę na temat wychowania przedszkolnego, kosmetologią, fotografią hobbystycznie, wolny czas spędza aktywnie przemierzając pasma górskie.

Pani Agnieszka - opiekun dziecięcy, pielęgniarka-położna.

Ukończyła Zespół Szkół Medycznych i Pracowników Służb Społecznych w Szczecinie gdzie uzyskała tytuł położnej. Przez kilka lat pracowała w szpitalu miedzy innymi na oddziale dziecięcym.

Pani Agnieszka była uczestnikiem licznych kursów i szkoleń m.in.:

 • kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku
 • szkolenie z mediacji czyli rozmowy z rodzicami ,powstrzymywanie agresji , metody i techniki
 • uczestnictwo w kursie z zakresu podstawowych zabiegów ratujących życie z elementami pierwszej pomocy
 • udział w warsztatach Jak rozpoznać przemoc wobec dziecka ?
 • ukończenie kursu :Zespół Aspargera -co rodzic ,nauczyciel powinien wiedzieć
 • ukończenie kursu :Terapia śmiechem w pracy z dziećmi na przykładzie klauningu
 • udział w warsztatach metodycznych (Metody integracyjne w pracy z dziećmi – wprowadzenie do pedagogiki zabawy.)