Pracownicy

 1. W naszym żłobku dziećmi zajmują się wykwalifikowane i doświadczone nauczycielki z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym oraz  dyplomowane opiekunki dziecięce, a także pielęgniarka lub położna. Wspomagają je także Panie woźne oddziałowe dbające o czystość i porządek w salach.
 2. Nauczycielki, opiekunki dziecięce i pielęgniarka przebywają w grupie każda po 8 godzin dziennie jednocześnie (w tym samym czasie) sprawując opiekę nad dziećmi.
 3. Nauczycielkom i opiekunkom pomagają: psycholog lub pedagog współpracujący z przedszkolem, nauczyciel języka angielskiego będący na etacie w placówce, dyrektor (w ramach godzin dydaktycznych oraz w razie koniecznej pomocy, np. przy posiłkach, spacerach, itp.) a także studenci WSH TWP odbywający praktyki pedagogiczne w placówce i wolontariusze.
 4. Nauczycielki, pielęgniarka i dyplomowane opiekunki dziecięce zajmują się zdrowiem, opieką i wychowaniem dzieci, a w szczególności:
 • odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych im dzieci,
 • właściwie organizują opiekę nad dziećmi przebywającymi w żłobku,
 • dbają o wszechstronny i prawidłowy rozwój psychofizyczny dzieci, tworzą warunki wspomagające rozwój dzieci, poprzez prowadzenie pracy indywidualnej z dzieckiem oraz realizują zadania z obowiązującego planu rocznego, prowadzą zajęcia dydaktyczno- -wychowawcze dostosowane do warunków i rozwoju psychofizycznego dziecka,
 • prowadzą obserwację zdrowotną i wychowawczą oraz stosowną dokumentację,
 • systematycznie przygotowują i prowadzą zabawy oraz zajęcia z dziećmi,
 • zapobiegają powstawaniu urazów i chorób w toku sprawowania opieki poprzez stosowne działania profilaktyczne:,
 • wspierają proces usamodzielniania się dzieci, na miarę ich wieku i możliwości,
 • kształtują właściwe nawyki i umiejętności związane z życiem w grupie,
 • podejmują profilaktyczne działania prozdrowotne oraz promują zdrowy styl życia wśród dzieci oraz ich rodziców i opiekunów,
 • podnoszą kwalifikacje zawodowe, dbają o powierzony sprzęt, pomoce, zabawki oraz estetyczny wygląd pomieszczeń,
 • współpracują z opiekunami dziecka i pozostałym personelem żłobka.
 • otaczają  indywidualną opieką każde dziecko i utrzymują kontakt z opiekunami w celu: poznania i ustalenia potrzeb dziecka, ustalenia form pomocy w działaniach zdrowotnych, opiekuńczych i wychowawczych wobec dziecka, włączenia ich w działalność żłobka.