Programy i metody nauczania

Wiemy, jak ważna jest dla dzieci edukacja. Dlatego jednym z naszych priorytetów jest zapewnienie jak najlepszych warunków do tego, aby nasi podopieczni mogli się prawidłowo rozwijać.

Przedszkole Wyspa Malucha działalność swą opiera na podstawie programowej MENiS.

Realizujemy programy wychowania przedszkolnego wspomagające rozwój aktywności twórczej każdego dziecka. Korzystamy z najlepszych wydawnictw na rynku edukacyjnym, tj. : WSiP, NOWA ERA , MAC EDUKACJA, PODRĘCZNIKARNIA.

Wszystkie programy wykorzystywane w pracy z dziećmi, spełniają wymagania opisane w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28.06.09 w sprawie dopuszczania do użytku programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników. 

W pracy dydaktyczno-wychowawczej wykorzystujemy tradycyjne i nowatorskie metody oraz formy pracy pedagogicznej:

Edukacja matematyczna wg. koncepcji E. Gruszczyk-Kolczyńskiej.

wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci i dobre przygotowanie ich do szkoły – rozwijanie pojęć matematycznych metodą E. Gruszczyk-Kolczyńskiej.

Edukacja przez dramę.

Wykorzystywanie technik dramy pozwala na odwoływanie się do doświadczeń związanych z pełnieniem przez człowieka różnych ról życiowych, poszerza pole tych doświadczeń, wzbogaca doznania, sprawia, że wiedza, którą dzieci przyswajają staje się wiedzą najbardziej osobistą. Wzmacnia więź koleżeńską i grupową oraz poczucie współpracy i współodpowiedzialności. Drama odrywa dzieci od codzienności, rozładowuje kompleksy i napięcia psychiczne, pomaga w nawiązaniu emocjonalnych kontaktów z otoczeniem, rozbudza wiarę we własne możliwości.

Ruch rozwijający W. Sherborne.

Metoda stymulująca rozwój dziecka poprzez doświadczenie ruchu, kontaktu emocjonalnego, kontaktu fizycznego, kontaktu społecznego i naturalną potrzebą dziecka, wpływającą w sposób znaczący na jego rozwój psychomotoryczny. W metodzie W. Sherborne, wykorzystuje się tę naturalną potrzebę oraz potrzebę i znaczenie fizycznego i emocjonalnego kontaktu z drugim człowiekiem, wykorzystuje się dotyk i ruch jako naturalne środki komunikacji międzyludzkiej.

Pedagogika zabawy "KLANZA".

Metoda ta polega na wykorzystaniu w procesie dydaktyczno-wychowawczym różnych pląsów, zabaw muzyczno-ruchowych, tańców ludowych w celu integracji dzieci. Uczy ona współdziałania w grupie, wyzwala aktywność, pobudza dzieci do ekspresji muzyczno-ruchowej. Poprzez ćwiczenia muzyczno ruchowe w grupie ułatwia komunikację interpersonalną i uatrakcyjnia zajęcia edukacyjne.

Odimienna metoda nauki czytania I. Majchrzak.

Wprowadzenie dziecka w świat pisma – program innowacyjny wg założeń dr Ireny Majchrzak. Podstawowym celem innowacji metodycznej jest doprowadzenie dziecka do sprawności w czytaniu w zakresie wszystkich liter znajdujących się w polskim alfabecie. Realizacja programu pozwala na zminimalizowanie stresu związanego z czytaniem, ponieważ dziecko uczestniczy w grach i zabawach na zasadzie pełnej dobrowolności. W każdym momencie ma prawo do wyboru materiału dydaktycznego, bądź przypada on losowo. Wychowankowie mogą wspólnie rozwiązywać zadania i uciekać się do wzajemnej pomocy. Ma to duży wpływ na ich dojrzałość społeczną. Nauczyciel daje impuls i uważnie obserwuje reakcję po to, aby dostarczyć w otoczenie dziecka odpowiedni materiał dydaktyczny.

Elementy Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz.

Założeniem metody jest jednoczesne rozwijanie funkcji językowych, funkcji spostrzeżeniowych: wzrokowych, słuchowych, dotykowych kinestetycznych (czucie ruchu), motorycznych oraz współdziałania między tymi funkcjami.

Treningi pamięci.

Treningi sposobów szybkiego zapamiętywania, łatwiejszego sposobu uczenia się, zapamiętywania większej partii materiału.

Kinezjiologia edukacyjna P. Denisona.

Jest metodą rozwojowej, wychowawczej i terapeutycznej pracy z ciałem i umysłem.
Kinezjologia Edukacyjna uczy i pokazuje w praktyce możliwości wykorzystania naturalnego ruchu fizycznego do organizowania pracy mózgu i ciała w celu samostrukturalizującego uczenia się (doświadczenia) i twórczej samoregulacji jednostki.

Techniki twórczego myślenia.

Warsztaty Twórczego Myślenia są zajęciami prowadzonymi w grupie i przeznaczonymi dla dzieci w wieku 3-6 lat.
Głównymi celami warsztatów są: rozwijanie kreatywności, uwrażliwienie dziecka na otaczający świat i ludzi, rozbudzenie ciekawości i pobudzenie zainteresowań, odkrycie potencjału i możliwości dziecka, praca z ciałem, nabycie umiejętności wyrażania własnych odczuć i dzielenia się nimi.

Metoda Carla Orffa.

Metoda ta polega na twórczym obcowaniu z muzyką realizującym się w różnych formach ruchu, tańcu, śpiewie, mowie, grze na instrumentach, pantomimie. Tworzenie, odtwarzanie i słuchanie stanowią integralną całość a rozumiana w ten sposób aktywność muzyczna jest instrumentem twórczego rozwoju. Nie ma w systemie miejsca dla bierności, bo naprawdę zrozumieć i odczuć sens jego idei, można jedynie wówczas , gdy się samemu aktywnie uczestniczy we wspólnym działaniu.

Wybrane techniki zaproponowane przez C. Freineta.

Uczenie się przez doświadczenie, swobodne teksty – zapisywanie wypowiedzi dzieci na temat prac plastycznych, ułożonych bajek lub zmian ich zakończeń.

Multisensoryka

są to zajęcia senso-plastyczne wspierające integrację sensoryczną dziecka oraz profilaktykę dla powstawania deficytów sensorycznych powodowanych zbyt małą różnorodnością bodźców. Główną cechą proponowanych zajęć jest aktywne doświadczanie przez dzieci świata w jego naturalnej formie. 

Elementy pedagogiki M.Montessori

dysponujemy dużym zapleczem pomocy do nauki metodą M.Montessori. Dzięki temu dzieci mają możliwość brania udziału w zajęciach z wykorzystaniem tej ciekawej i nowatorskiej metody. 

Elementy zajęć z integracji sensorycznej

nasza placówka posiada bardzo dużo sprzętu i pomocy do prowadzenia zajęć sensorycznych, które wykorzystywane są  przez nauczycieli grup oraz trenerów zajęć dodatkowych.

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO