Nasza misja

 1. W pracy wychowawczo - dydaktycznej wykorzystujemy innowacje (rozwijanie twórczych zdolności i zainteresowań dziecka) oraz programy autorskie. 
 2. Stwarzamy dzieciom odpowiednie warunki do rozwoju emocjonalnego, poznawczego i społecznego.
 3. Rozwijamy kreatywność, wyobraźnię i twórczość, umożliwiamy kontakt z różnymi formami sztuki dostosowanej do wieku dziecka.
 4. Wychowujemy dziecko do życia w zgodzie z samym sobą z ludźmi i otaczającym światem, dobrze przygotowane do podjęcia nauki w szkole.
 5. Stwarzamy sytuacje umożliwiające twórcze działanie i dokonywanie wyboru.
 6. Uczymy szacunku dla odmienności, dla uczuć i potrzeb innych ludzi; umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych.
 7. Zapewniamy dziecku bezpieczeństwo podczas pobytu w przedszkolu, troskliwą opiekę i akceptację.
 8. Zapewniamy indywidualne podejście do każdego dziecka, co pozwala mu na odkrycie i pielęgnowanie jego wrodzonych talentów.
 9. Poprzez program wychowawczy pomagamy we wzmacnianiu psychiki dziecka tak, aby potrafiło ono radzić sobie z trudnościami.
 10. Dbamy o dobre relacje z rodzicami poprzez otwartą i jasną komunikację wzajemnych oczekiwań. 
 11. Wspieramy rodziców w procesie wychowania dziecka.


Naszym celem jest wspieranie potencjału każdego dziecka, tak aby wyzwolić w nim ciekawość poznawania świata, chęć uczenia się, wyzwalania emocji, rozwoju ekspresji i samorealizacji. Umożliwienie pełnego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, moralnego i fizycznego,

Inspirują nas dziecięce marzenia.  Naszą misją jest ich spełnianie.