Rekrutacja na rok 2019/2020


Karta zgłoszenia dziecka do Żłobka i Przedszkola Niepublicznego TWP „WYSPA MALUCHA” w Przecławiu


Wybierz jednostkę:

Imię i nazwisko dziecka

Data urodzenia (DD-MM-RRRR)

Miejsce urodzenia

PESEL

Dzień rozpoczęcia uczestnictwa (DD-MM-RRRR)

Szkoła rejonowa

Informacja dotycząca miejsca zamieszkania i zameldowania dziecka i rodziców/opiekunów

Adres zamieszkania

Adres zameldowania

Imię i nazwisko Rodzic/opiekun 1

Stopień pokrewieństwa

Adres zamieszkania (ulica, numer domu/mieszkania, kod i miasto)

Telefony kontaktowe:

dom
kom.

Nazwa i adres zakładu pracy

Telefon kontaktowy do pracy

Stanowisko

Imię i nazwisko Rodzic/opiekun 2

Stopień pokrewieństwa

Adres zamieszkania (ulica, numer domu/mieszkania, kod i miasto)

Telefony kontaktowe:

dom
kom.

Nazwa i adres zakładu pracy

Telefon kontaktowy do pracy

Stanowisko

Inne telefony kontaktowe

Adres e-mail:

Dodatkowe informacje o dziecku lub rodzinie np. stan zdrowia, stała choroba, kalectwo, alergia, orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej (w przypadku dziecka niepełnosprawnego), orzeczenie sądu w sprawie opieki nad dzieckiem, itp

Inne istotne Państwa zdaniem informacje: