Organizacja żłobka

  1. Żłobek funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem przerwy w czasie wakacji ( 2 tygodnie) ustalonej przez organ założycielski TWP OR w Szczecinie.
  2. W żłobku działa 1 grupa dziecięce. Liczba dzieci w grupie nie może przekraczać 16.
  3. Szczegółową organizację opieki i wychowania w żłobku określa regulamin organizacji pracy, opracowany przez dyrektora żłobka i zatwierdzony przez TWP.  W regulaminie określa się w szczególności: liczbę miejsc rzeczywistych, liczbę grup dziecięcych, liczbę pracowników, łącznie z liczbą stanowisk, czas pracy żłobka.
  4. Żłobek działa na zasadzie powszechnej dostępności.
  5. Podstawową jednostką organizacyjną żłobka jest grupa złożona z dzieci w tym samym lub zbliżonym wieku.
  6. Do żłobka przyjmowane są dzieci w wieku od 1 roku życia do 3 lat.